درگیری مجاری صفراوی

درگیری مجاری صفراوی

سنگ هایی که درداخل کیسه صفرا ایجاد می شوند می توانند به داخل مجاری صفراوی راه پیدا کنند به خصوص سنگ های ریز و کوچکی که از مجرای اتصال کیسه صفرا به مجاری صفراوی عبور کنند و وارد مجاری صفراوی می شوند که در حقیقت مسیری است که به کبد را به روده وصل می کند در انتهای مجاری صفراوی در محل ورد به روده یک حالت اسفنکترو یک دریچه خروجی قرار دارد که نسبت به خود مجاری تنگ تر است و ممکن است سنگ هنگام عبور از این مجرا, به راحتی نتواند به روده هدایت شود . 
اگر سنگی داخل مجاری صفراوی شود دو حالت وجود دارد: یا سنگ به داخل روده هدایت می شودو بیمار با یک درد گذرا رو به رو میشود و یا دربه داخل روده هدایت نمی شود و در مجاری صفراوی گیر می کند در این صورت منجر به باقی ماندن صفرا در سیستم صفراوی می شود که به مرور به سمت کبد اصطلاحا پس زده می شود و سپس آن وارد سیستم جریان خون شود
و به دنبال ان مریض دچار زردی که از سفیدی چشم شروع می شود و در موارد حاد تر به زردی پوست منجر می شودتا حدی که اطرافیان بیمار متوجه زردی چشم و پوست بیمار میشوند
سنگ های کیسه صفرا یکی از شایع ترین دلایل بروز زردی می باشد

 

روش های درمانی

درمان سنگ هایی که در مجاری صفراوی قرار دارند با درمان سنگ هایی که در کیسه صفرا هستند متفاوت است در درمان سنگ کیسه صفرا و التهابات کیسه صفرا برداشتن کیسه صفرا سبب درمان بیمار می شود
اما در مورد سنگ هایی که در مجاری صفرا هستند باید کاری کرد که این سنگ ها از مجاری صفراوی خارج شوند یکی از این روش ها آندوسکوپی است که توسط متخصصان گوارش انجام می شود
روش ercp تکنیک عکس برداری اسکفنتروتومی روش باز کردن مجاری انتهایی است که توسط متخصصان گوارش انجام می شود
از روش های جراحی هم استفاده می شود که در ان صورت شکم بیمار باز می شود و مجاری صفراوی تخلیه و در اوردن سنگ ها از داخل مجاری صفراوی انجام می شود
بعضا روش های لاپارسکوپی نیز انجام می شود که به وسیله دوربین وارد مجاری صفراوی می شوند و سنگ ها را از ان خارج می کنند
مجاری لوزالمعده و پانکراس معمولادر انتها مجاری صفراوی به ان متصل می شوند و بعد به داخل روده می ریزند
سنگ هایی به انتهای مجاری می ایند بعضا می توانند باعث التهاب لوزالمعده در اثر انسداد مجاری خروجی شوند که در این صورت بیماری خیلی شدید تر بروز می کند و ممکن است التهاب لورالمعده نیز روی دهدکه همراه با بستری در بیمارستان ودرمان برای کنترل این التهاب می شود
مشکلات مجاری صفراوی ناشی از سنگ در مقایسه با مشکلات سنگی در داخل کیسه صفرا وجود دارد تا حدودی شدید تربوده وباعث طولانی شدن زمان درمان, بستری بیمار در بیمارستان و به طور کلی شرایط سخت تری برای بیمار می شود.
و به خاطر این موضوع است که توصیه می شود اگر سنگی در داخل کیسه صفرا وجود دارد خیلی زمان را از دست ندهیم و در حقیقت اگر سنگ کمی علامت دار بود این سنگ را همراه با کیسه صفرا خارج کنیم که دچار عوارض مشکلات مجاری صفراوی نشویم.